Uważajcie na niesprawne tablety

Na przestrzeni kilku ostatnich lat widoczny jest wzrostowy trend sprzedaży różnego rodzaju urządzeń mobilnych – w szczególności: smartfonów, tabletów oraz komputerów przenośnych ­ oferujących możliwość korzystania z usług multimedialnych, umożliwiających odtwarzanie plików wideo, muzycznych, tekstowych, dostęp do Internetu.

www_uke_gov_pl

Urząd Kontroli Komunikacji Elektronicznej przeprowadził badania tego rynku. Niestety, wyniki badań nie są optymistyczne.

W okresie prowadzenia niniejszej kampanii ukierunkowanej na kontrolę tabletów, łącznie procedurze kontrolnej poddano 104 urządzenia. Dodatkowo przeprowadzono badania laboratoryjne na próbie kontrolowanych wyrobów stanowiącej 31%.

Żadnych nieprawidłowości w toku prowadzenia kontroli nie stwierdzono w stosunku do 47 urządzeń, co stanowi udział na poziomie ok. 45%.

W 43 przypadkach podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu skutecznie usunęły stwierdzone nieprawidłowości w taki sposób, aby wyrób mógł pozostać w sprzedaży. Oznacza to, że docelowo w wyniku kontroli Prezesa UKE udział urządzeń spełniających wymagania osiągnął w chwili obecnej poziom ok. 87%.

Spośród pozostałych 14 urządzeń, które nie spełniają wymagań – 3 zostały wycofane  z rynku, a w dwóch przypadkach Prezes UKE wydał zakaz udostępniania wyrobu. W stosunku do pozostałych 11 wyrobów nadano bieg postępowaniom administracyjnym.

Przeprowadzona przez Prezesa UKE Kampania Pomiarowa wykazała, że znaczna część znajdujących się na rynku wyrobów nie spełnia wymagań. Co istotniejsze dla konsumenta, badania laboratoryjne znacznej części urządzeń wykazały, że nie spełniają one wymagań zasadniczych (dotyczących wymagań konstrukcyjnych) i wymagają poprawy. Pozytywnie należy natomiast ocenić współpracę większości przedsiębiorców wprowadzających wyroby do obrotu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz podjęte przez nich działania naprawcze w stosunku do wyrobów niezgodnych.

 

Wyroby, wobec których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził nie spełnianie wymagań zasadniczych, nie przeszły badań w następujących zakresach:

Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych z zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania, mogą zakłócać pracę innych urządzeń zasilanych z tej samej sieci zasilającej. Zaburzenia przewodzone przenoszą się poprzez kable instalacji elektrycznej na wszystkie urządzenia podłączone do tej samej sieci elektrycznej. W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, zaburzenia takie najczęściej objawiają się zakłóceniami w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń mogą zakłócać pracę innych urządzeń działających w otoczeniu takiego urządzenia. Zaburzenia promieniowane docierają do innych urządzeń w postaci fal elektromagnetycznych. W urządzeniu pracującym w otoczeniu niezgodnego urządzenia indukują się sygnały mogące spowodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia. Zaburzenia promieniowane mogą zakłócać, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wykorzystujących komunikację radiową.

Lark FreeMe 70.9 – wyrób nie spełniał wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-EN 55022:2006+A1:2008 (p.5.1 tablica 2).
Do czasu opublikowania niniejszego komunikatu wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności.

OMEGA MID 7108 – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-EN 55022 (p.5.1 tablica 2).
Wprowadzający wyrób zadeklarował, iż podjął działania mające na celu usunięcie niezgodności. Pomimo oświadczenia o podjętych działaniach, zarówno dobrowolnie jak również na wezwanie Delegatury w Łodzi nie przedstawiono żadnych dowodów na potwierdzenie deklarowanego stanu. W związku z powyższym przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego, w trakcie którego wprowadzający również nie przedstawił dowodów na potwierdzenie swojej deklaracji, zakończone wydaniem decyzji nakazującej wycofanie wyrobu z obrotu. Aktualnie Prezes UKE prowadzi postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przedmiotowej decyzji.

OMEGA MID 7031 – wyrób nie spełnia wymagania normy w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych PN-EN 55022:2011 (p.5.1 tablica 2).
Do czasu opublikowania niniejszego komunikatu wyrób został wycofany z obrotu.

MODECOM FreeTab 2099 wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-EN 55022 (p.5.1 tablica 2).
Delegatura w Kielcach wszczęła postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu nie spełniającego wymagań. Czasowo zakazano wprowadzającemu udostępniania wyrobu. Jednocześnie postanowieniem wyznaczono termin do usunięcia niezgodności wyrobu w terminie 2 miesięcy. Delegatura w Kielcach prowadzi postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego.

evoPAD 970W – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy zharmonizowanej PN-EN 55022:2006+A1:2008
(p.5.1 tablica 2). Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła postępowanie administracyjne wobec dystrybutora wyrobu z siedzibą w Kraju. W wyniku postępowania zakazano dystrybutorowi udostępniania wyrobu. Producenta wyrobu, z siedzibą w Szkocji został wezwany do usunięcia niezgodności lub wycofania wyrobu z obrotu.

OMEGA MID 7500 – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 (p.8.4.3 ww. normy). W wyniku prowadzonego wobec wprowadzającego wyrób do obrotu postępowania, zakazano okresowo udostępniania wyrobu. Delegatura w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami.

MANTA MID11 – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-EN 55022:2006+A1:2008 (p.5.1 tablica 2).
Ze względu na nie usunięcie przez wprowadzającego wyrób do obrotu przyczyn niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zakazano udostępniania wyrobu.

GOCLEVER TAB A93.2 – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych normy PN-ETSI EN 301 489-1 (P.8.2.3). Ze względu na brak możliwości usunięcia niezgodności, wprowadzający podjął decyzję o wycofaniu wyrobu z obrotu.

APOLLO QUICKI 1041 – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 (P.8.2.3).
Wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności – dokonał wymiany dołączonych do wyrobu zasilaczy nie spełniających wymagań oraz przeprowadził ich utylizację.

Colorovo City Light TAB 7 – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych wg normy PN-EN 55022:2006+A1:2008 (p.5.1 tablica 2). Wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności – dokonał wymiany dołączonych do wyrobu zasilaczy nie spełniających wymagań.

GOCLEVER TAB R70 – wyrób nie spełniał wymagań zasadniczych w zakresie napięcie zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 (p.8.4.3). Wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności – dokonał wymiany dołączonych do wyrobu zasilaczy nie spełniających wymagań.

MANTA MID 06 N – wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-EN 55022:2006+A1:2008 (p.5.1 tablica 2 ww. normy). W wyniku przeprowadzonego wobec wprowadzającego wyrób do obrotu postępowania, okresowo zakazano udostępniania wyrobu. Delegatura w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami.
Tracer OVO AIR – wyrób nie spełniał wymagania zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 (p.8.4.3).
Wprowadzający wyrób do obrotu skutecznie usunął przyczyny niezgodności wyrobu
z zasadniczymi wymaganiami.

 

Źródło
 
 

Katagoria: Aktualności
Słowa kluczowe: ,
Opublikowano 7 lat temu.
Publikacja była czytana: 1163  razy.